Regulamin - Biowell Polska Skip to content

Regulamin

Warszawa, dnia 5 lutego 2022 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO „BIOWELL LABS” POD ADRESEM WWW.BIOWELLPOLSKA.PL

1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy ,,BIOWELL LABS”, dostępny jest pod adresem internetowym biowellpolska.pl. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę (Damiana Krawczyka, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: BIOWELL Damian Krawczyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 85a, NIP: 5272855706, REGON: 380488671).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, jak i pozostałych Użytkowników korzystających z portalu.
 3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Dokonywanie zakupów oraz zamówień usług na portalu biowellpolska.pl wiąże się z przyjęciem do wiadomości i akceptacją postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, a także z zobowiązaniem się obu stron do jego stosowania.
 5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania ze Sklepu np. poprzez kopiowanie treści zamieszczonych na stronie bez podania ich źródła (autora, odnośnika).
 6. Sklep oraz jego treści (logo, grafiki, artykuły oraz inne) chronione są prawami autorskimi oraz innymi przepisami związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 1. Pytania oraz uwagi odnoszące się do niniejszego Regulaminu oraz aspektów dotyczących funkcjonowania i korzystania ze strony internetowej biowellposlska.pl należy kierować na adres mailowy info@biowellpolska.pl

2. Definicje (Słownik pojęć)

Na gruncie niniejszego Regulaminu pod wskazanymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca– Damian Krawczyk, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: BIOWELL Damian Krawczyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 85a, NIP: 5272855706, REGON: 380488671.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym biowellpolska.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawierana z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta przez Klienta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Czas realizacji usługi – okres, w jakim zamówienie Klienta powinno zostać zrealizowane przez Sprzedawcę – do tego czasu nie są wliczane dni, w których nie została przez Klienta dokonana płatność za zamówione usługi.
 16. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Polski.
 17. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową pod adresem biowellpolska.pl

3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres siedziby Sprzedawcy: BIOWELL Damian Krawczyk, z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 85a, NIP: 5272855706, REGON: 380488671.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@biowellpolska.pl

4. Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do Internet, przeglądarki internetową, włączonej obsługi plików cookies oraz zainstalowanego program FlashPlayer. Do złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej (tzw. adres mailowy).
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta przez Klienta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Przeglądanie asortymentu Sklepu przez Użytkownika nie wymaga zakładania Konta.
 3. Założenie w Sklepie Konta wymaga wypełnienia Formularza rejestracji, podania danych kontaktowych i ma ono darmowy charakter. Logowanie do Konta w Sklepie wymaga podania adresu mailowego oraz hasła. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Regulaminu.
 • Informacje ogólne
 1. Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest zakupienie Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, dostępnym na stronie biowellpolska.pl
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. 3. Realizacja zamówienia Produktów ze Sklepu odbywa się wówczas, gdy Klient składa zamówienie za pomocą strony internetowej www.biowellpolska.pl przez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do Koszyka, podaje swoje niezbędne dane, a następnie potwierdzania złożenie zamówienia Produktów.
 4. Ceny podane na stronie internetowej biowellpolska.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wspomniane ceny są cenami w polskich złotych oraz cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Wiążąca dla stron umowy sprzedaży jest cena widniejąca przy Produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

6. Informacje o Produktach w Sklepie

 1. Substancje prezentowane w Sklepie nie są przeznaczone do użycia (w tym zwłaszcza do spożywania) przez ludzi lub zwierzęta. Wszelkie środki sprzedawane przez Sprzedawcę w Sklepie przeznaczone są do celów naukowych, badawczych oraz analitycznych. Są to substancje chemiczne i/lub materiały referencyjne (odniesienia), o czym Klient został poinformowany.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w razie nieprawidłowego korzystania przez Klienta z Produktów zakupionych w Sklepie – zwłaszcza w razie ich używania lub spożywania przez Klienta. Sprzedawca nie odpowiada za żadne skutki powstałe w wyniku nieodpowiedniego zastosowania Produktów w celu innym niż do badań laboratoryjnych in-vitro – w tym np. stosowanie ich na ludziach lub zwierzętach.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady powstałe na skutek nieodpowiedniego obchodzenia się ze środkami przez Klienta, tj.: niezachowanie należytych reguł bezpieczeństwa w zakresie przechowywania, oraz rozrabiania substancji do celów badawczych.
 4. Każdy Produkt dostępny w Sklepie (tj. materiał referencyjny/substancja chemiczna posiada do wglądu badania oraz kartę charakterystyki substancji chemicznej – tzw. Safety Data Sheet), tak aby zagwarantować bezpieczeństwo transportu, przechowywania oraz użytkowania do celów badawczych Produktu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży każdego z Produktów w Sklepie (tj. anulowania zamówienia) jeśli uzna, że Klient nabywający Produkt w Sklepie może nie być powiązany z żadną instytucja badawczą, laboratorium, uczelnią, kołem chemicznym. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie w drodze wiadomości e-mail, a w przypadku płatności z góry za Produkt przez Klienta, pełna kwota (cena) ostanie zwrócona na konto bankowe należące do Klienta w terminie do 5 dni roboczych.
 6. Składając Zamówienie w Sklepie, każdy Klient potwierdza, że zapoznał się z kartą charakterystyki substancji chemicznej (SDS), badaniami środka oraz ryzykiem jakie może wystąpić podczas transportu, przechowywania oraz użytkowania Produktów oferowanych w Sklepie.
 7. Sprzedawca nie dostarcza informacji pod kątem użytkowania substancji sprzedawanych w sklepie do celów badawczych oraz żadnych innych. Sprzedawca jest jedynie dystrybutorem Produktów dostępnych w sklepie, nie zaś ich producentem.

7. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), a następnie po sprawdzeniu Produktów w Koszyku, kliknąć przycisk ,,Do kasy” (lub równoznaczny).
 2. Zalogować się do Konta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska.
 3. przesyłka kurierska pobraniowa.
 4. przesyłka Inpost – paczkomaty.
 5. przesyłka Inpost – za pobraniem.
 6. Koszty wysyłki:

– Na terenie Polski:

 1. Kurier Inpost – 14,99 zł.
 2. Kurier InPost Przesyłka Pobraniowa – 15,99 zł.
 3. Kurier – 16,99 zł.
 4. Darmowa przesyłka za pośrednictwem Kuriera Inpost – przy założeniu zamówienia o minimalnej wartości 98 zł brutto.

– Na terenie krajów Unii Europejskiej:

 1. Kurier Europa – 150 zl.
 2. Dostępne metody płatności:
 3. Płatność przy odbiorze.
 4. Płatność przelewem błyskawicznym na konto Sprzedawcy, za pośrednictwem serwisu Paynow.
 5. Płatność systemem BLIK.
 6. Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A..

9. Wykonanie Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą wysłania przez Sprzedawcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem §9 ust. 5 Regulaminu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy Produktu będzie najdłuższy podany termin dla któregokolwiek z zamawianych Produktów.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient posiada jednak możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówieniaprzez Sprzedawcę.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 9. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 10. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klientaw terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail informującej o tym fakcie, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 12. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 13. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 14. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – termin ten liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 15. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 16. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub na terenie Unii Europejskiej.
 17. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu ponosi Klient. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Prawo odstąpienia od umowy/Zwroty

 1. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje więcej niż jeden Produkt, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata),termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane przez Klienta za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumentasposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Klientowi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument w razie odstąpienia od Umowy powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada i ponosi koszty tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 18. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumentalub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 19. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Produkt) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 20. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Produkt) ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 21. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 22. W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

11. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad fizycznych i prawnych.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 4. Reklamację Klienta zgłasza drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: info@biowellpolska.pl, za pomocą Formularza reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do wskazanego Regulaminu.
 5. W reklamacji Klient powinien zawrzeć m.in. zwięzły opis wady Produktu, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Wówczas Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Sprzedawca informuje, iż:

1) administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów strony biowellpolska.pl jest Damian Krawczyk, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: BIOWELL Damian Krawczyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 85a, NIP: 5272855706, REGON: 380488671, który prowadzi Sklep pod adresem strony internetowej: biowellpolska.pl.

2) Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu zbierania informacji o dostępie użytkownika do strony internetowej (np. w zakresie czasu spędzonego na stronie oraz formy korzystania ze strony), a także jego preferencjach; wspomniane dane zbierane są w celu optymalizacji działania strony internetowej oraz dopasowania jej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

3) Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji Umowy sprzedaży Produktów znajdujących się w Sklepie. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, będą one przetwarzane także w celach marketingowych (newsletter).

3) Odbiorcą danych osobowych Klientów i Użytkowników będzie wyłącznie Damian Krawczyk, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: BIOWELL Damian Krawczyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 85a, NIP: 5272855706, REGON: 380488671 oraz upoważnieni przez niego pracownicy, a także:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu wspomniane płatności w Sklepie internetowym.

4) Ze względów bezpieczeństwa oraz wymogów przewidzianych przez Google Analitycs, okres przechowywania kopii zapasowych danych osobowych Użytkownika wynosi 3 lata licząc od dnia pojedynczego odwiedzenia witryny strony internetowej.

5) Ze względów bezpieczeństwa i trwania roszczeń okres przechowywania kopii zapasowych danych osobowych Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce zamieszkania i inne dane) wynosi 1 rok licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6) Klienci i Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, realizacja praw, o których mowa wcześniej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres poczty elektronicznej: info@biowellpolska.pl.

7) Klienci i Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8) Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla odwiedzania strony internetowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia).

9) Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla wykonania Umowy sprzedaży Produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia).

10) Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przetwarzane w systemie elektronicznym.

14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a także aktów prawnych regulujących kwestie związane z prawem konsumenckim.
 4. Wszelkie spory powstałe na tle Regulaminu oraz umowy zawartej pomiędzy Stronami, Strony zobowiązują się rozwiązać w miarę możliwości polubownie.
 5. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2022 roku.

Załączniki do regulaminu:
 1. Formularz odstąpienia od umowy.
 2. Formularz reklamacji.
      Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy

W celu zgłoszenia reklamacji niniejszy formularz należy własnoręcznie uzupełnić oraz wysłać na adres: Damian Krawczyk, ul. Grzybowska 85a, Warszawa, albo mailowo na adres info@biowellpolska.pl, ________________________ (miejsce, data) _____________________________ (imię i nazwisko Klienta) _____________________________ (adres zamieszkania klienta) _____________________________ (numer telefonu, adres e-mail)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287), niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu ____________________ z BIOWELL LABS – Sklepem, który jest własnością Damiana Krawczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ,,BIOWELL Damian Krawczyk”.

Odstąpienie od umowy dotyczy następujących produktów:

Nazwa produktu Cena zakupu


Wobec powyższego wnoszę o zwrot łącznej kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) na wskazany numer rachunku bankowego: …………………………………………………………… _________________ (podpis)

Załącznik nr 2 – Formularz reklamacji

W celu zgłoszenia reklamacji niniejszy formularz należy uzupełnić i wysłać pocztą na adres: Damian Krawczyk, ul. Grzybowska 85a, Warszawa, albo mailowo na adres info@biowellpolska.pl.

__________________ (miejsce, data) Dane Klienta:

Imię i nazwisko –
Nr telefonu/ adres e- mail –
Adres do wysyłki –
Dane o produktach:

Reklamowane towary (nazwy) –
Cena i data zakupu –

Przyczyna reklamacji / opis zdarzenia i wad produktów / preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji: _________________ (podpis)

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży o świadczenie Usług, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

Zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, odpowiedź na reklamację Klienta zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
baner form płatności

SPRAWDŹ
WSZYSTKIE
PROMOCJE

KUP PRODUKTY W NIŻSZYCH CENACH